Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Tenders

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Phone: +385 13787294
Country: Croatia
Town: Zagreb
Address: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Contracts: 34
Sum: 18577325
tenders: 16
Source: TED


Period: 21.08.2017-30.03.2017

Total: 16
14 aug

Number: 3705141

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 jul

Number: 2962331

Country: Croatia

Source: TED

30 jun

Number: 2871896

Country: Croatia

Source: TED